Tài chính cho các doanh nghiệp khởi nghiệp ở Việt Nam

Giải pháp giải quyết khó khăn tài chính cho các doanh nghiệp khởi nghiệp tại Việt Nam là tìm kiếm kinh nghiệm quốc tế, các ví dụ thực tiễn, chuyên gia...

Hoàng Thị Hồng
Giám đốc Quỹ Phát triển Doanh nghiệp Nhỏ và Vừa
Bộ Kế hoạch Đầu tư

There are no comments yet

Tin khác đã đăng