Tiếp cận SME Startup

Doanh nghiệp tạo ra giá trị vượt trội cho khách hàng thông qua sáng tạo và đổi mới. Doanh nghiệp có thể tăng trưởng đột phá và nhân rộng quy mô.

Tư vấn / Huấn luyện - cách đây 1 năm

Tác giả: Theo youtube