Điều kiện đảm bảo ngặt nghèo khiến doanh nghiệp khởi nghiệp khó tiếp cận vốn

Hiện nay giữa doanh nghiệp khởi nghiệp và ngân hàng đang có sự bất đồng “ngôn ngữ” dẫn đến doanh nghiệp không tiếp cận được nguồn vốn.

Quốc gia khởi nghiệp - cách đây 2 năm

Tác giả: Đinh Thanh